วิธีสมัคร

  • ยื่นใบสมัคร ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593 ในวันและเวลาราชการ (จ-ศ เวลา 08.00 – 16.00 น.)

  • ส่งไฟล์ใบสมัคร ทางอีเมล : cbkmutnb@gmail.com
  • สมัครทางออนไลน์ (Google Form) ตามโครงการที่รับสมัครในแต่ละครั้ง

เอกสารการสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อใช้แสดงตนในระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด 
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด 

3.สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

4.สำเนาหลักฐานผ่านการฝึกอบรมในสาขา/อาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

5.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน/ประสบการณ์ (ถ้ามี) / หรือหนังสือรับรองการทดสอบจากหน่วยงานอื่น ๆ ในสาขา/อาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

 

หมายเหตุ เอกสารลำดับที่ 1 – 4 จำเป็นต้องมี             เอกสารลำดับที่ 5 เป็นเอกสารเพิ่มเติมเฉพาะบางอาชีพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร (.doc)
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf)