รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินอาชีพบริหารโครงการสารสนเทศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 รุ่นที่ 4

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 รุ่นที่ 4

สอบแบบ Online ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลานัดหมาย ตามเจ้าหน้าที่สอบแจ้ง

S01 กชกาญจน์ เฟื่องงาม
S02 กมลชนก รุ่งเจริญ
S03 กันย์กวิน แช่มช้อย
S04 จักรพันธ์ วาศพุฒิสิทธิ์
S05 จิรภัทร ศรีอภิรัฐ
S06 ชไมพร ปีศิริ
S07 ชลลดา ชูชมชื่น
S08 ชวรัส เกรอต
S09 ชัยวัฒน์ บัวงาม
S10 ฐิติศักดิ์ มังษะชาติ
S11 ณัฐพงศ์ จันทรศร
S12 ณัฐพล พันอินากูล
S13 ดลรัตน์ คงหาญ
S14 ดวงฤดี เพชรพิรุณ
S15 ดุสิต ศิริสาคร
S16 ทศพร บุณฑริก
S17 ธนพร มงคลสุขแท้
S18 ธำรงรัช แสงใน
S19 พงศกร ปานลักษณ์
S20 เพิ่ม รัตนาภิรมย์
S21 ฟ้าทิพย์ หวานหอม
S22 ภัทรชัย โพธิ์ทอง
S23 ภิรเดช โตลานุวัตร
S24 ภูวนาถ ภู่พันธ์กุล
S25 มณฐิพัศ นิลพันธุ์
S26 มินตรา มีสาวงษ์
S27 เมธาพร ช้างสำลี
S28 ยงยุทธ อินทรประสิทธิ์
S29 วรรณกร พึ่งอุทัยศรี
S30 วลัยลักษณ์ เกตุไธสง
S31 วีรพล ยอดมงคล
S32 ศราวดี ตระกูลฮุน
S33 ศศพินทุ์ กมลธรรมวงศ์
S34 สุพรรณราช์ ศิวารัชกุณฑล์
S35 สุพีรวงศ์ โพธิกนิษฐ์
S36 สุภนันท์ ตันตยกุล
S37 อภิชาติ เกียรติยุทธชาติ
S38 อภิศักดิ์ สุโน
S39 อภิสรา อ่อนท้าว
S40 อาทิตยา นารักษ์

N01 ฐานันท์ สุกุมารบุตร
N02 สมโชค กิตติสิทธิพงษ์