รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินอาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่นที่ 40

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 รุ่น 40

ข้อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักิวเคราะห์ออกแบบระบบ คณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบแบบ Online ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

มีรายชื่อดังนี้

เลขที่         ชื่อ                      นามสกุล

B01 กชนันท์ ใจผ่อง
B02 กรภาส เพียรธรรม
B03 กิตติภพ เจิ้ง
B04 จิณห์จุฑา แตงสวน
B05 จิตรทิวัส เสือมี
B06 จิรัชฐ์โชติ สะอาดยิ่ง
B07 ชญาดา สุวรรณโณ
B08 ชนาธิป ตั้งจรูญวาณิชย์
B09 ชิติพัทธ์ โล่ห์สุวรรณ
B10 ญาณิศา ทิพย์สังวาลย์
B11 ญาสุมินทร์ แก้วนวน
B12 ณฐกร จิตตาศิรินุวัตร
B13 ณธรรศ อุดมวิศวกุล
B14 ณัฏฐิชา ขวัญดี
B15 ณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ
B16 ดลพร กลับสุข
B17 ตรีบดี โรหิตเสถียร
B18 ถิรวัฒน์ พิลาทอง
B19 ทัศนัย นพคุณ
B20 ธนกฤต สามารถกิจ
B21 ธนภัทร วงศกรพัฒนา
B22 ธนวัฒน์ พุกพิบูลย์
B23 นทีธร กลมกลียว
B24 นัสชนก อู่เงิน
B25 นาถบดินทร์ ตระกระจ่าง
B26 บุญรักษา เกตะวันดี
B27 เบญจมาศ ทองธรรมชาติ
B28 ปวริศ มาสสร
B29 เปมิกา สิทธิวิภัทร
B30 พชร สืบวงษ์
B31 พรสรวง บุญช่วย
B32 พัชนิภา เรืองผึ้ง
B33 พาขวัญ ทับทิมไทย
B34 พิมพ์วิมล เนื่องนุช
B35 ภคพงศ์ ชำนาญศิลป์
B36 ภควัฒน์ ศรีทอง
B37 ภูมิสิษฐ์ บุญส่ง
B38 มณฑิตา กรีวัชรินทร์
B39 รัชดาพร สุขใจ
B40 รินลดา รินทา
B41 วัชรากร โพธิ์หร่าย
B42 วันวิสาข์ วงษ์มี
B43 วิริยา กุดแก้ว
B44 วุฒิภัทร แตงจั่น
B45 ศรัณย์กฤตย์ มาประสพ
B46 ศศิธร การะเกษ
B47 ศุภกฤต เจนแพทย์
B48 ศุภากร บุญสุวรรณ
B49 สุกฤต เทศกรณ์
B50 อนวัช สุขวิเสส
B51 อุยาลา ดูเบย์
B52 เอมวิภรณ์ สหัสสุขมั่นคง
B53 ศศิธร จรุงจรรยาพงศ์
B54 พลพรรธน์ ดุลยพฤกษ์
B55 ภีรพงษ์ เตชะกล้าณรงค์
B56 ณัฏฐณิชา พวงศรี
B57 ณิชนันทน์ เวียงทอง