รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 รุ่นที่ 2

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ประเมิน อาคาร 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ชั้น 3 ห้อง 301

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กลุ่มที่ 1 (ช่วงเช้า) 9.00น.-12.00 น

1. นายเรืองยศ สัจจะวงษ์รัตน์
2. ว่าที่ร.ต การุณย์ ปาปะสิม
3. นางสาวเกศรินทร์ หลักคำ
4. นายต้นวงศ์ รักสุข

 

กลุ่มที่ 2 (ช่วงบ่าย) 13.00น.-16.00 น

5. นางสาวรัตนาภรณ์ ประทาน
6. นายวงศวรรธน์ วัชนะจำนงค์
7. นายสมศักดิ์ พรอนันต์รัตน์
8. นายชาญวิทย์ ศรียงค์
9. นายอภิวัฒน์ เขียวอร่าม