รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 รุ่นที่ 1

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ประเมิน อาคาร 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ชั้น 3 ห้อง 301

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กลุ่มที่ 1 (ช่วงเช้า) 9.00น.-12.00 น

1. นายเกรียงไกร พันธุ์วงษ์
2. นายปองปรีดา ทองพิเศษ
3. นายโชคชัย ยังสวัสดิ์
4. นางณรัชต์จีรา เตชวรรณศิริ

 

กลุ่มที่ 2 (ช่วงบ่าย) 13.00-17.00 น.

5. นายณัฐธน เกษมกุลวัฒนา
6. ว่าที่ร.ต.พงษ์ปณต คอนทอง
7. นายสถิตคุณ ชมภักดิ์