**เต็มแล้ว**

รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินสมรรถนะ IT Business 6 (RESK) รุ่น 8 จำนวน 50 คน

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน (แบบ RESK)

ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจ ระดับ 6 (RESK) รุ่น 8

โดยผู้สมัครเข้ารับการประเมินแบบ RESK ส่งเฉพาะหลักฐานเข้าประเมิน (ไม่ต้องเดินทางเข้าสอบ)

สมัครพร้อมส่งหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 พฤษภาคม 2566

ช่วงเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566

หลักฐานการสมัครมีดังนี้

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป**

2.สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อใช้แสดงตนในระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด**

3.สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด**

4.สำเนาหลักฐานผ่านการฝึกอบรมในสาขา/อาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด**

หมายเหตุ กรณีไม่ส่งหลักฐานข้อ 4 หากสอบผ่านท่านจะได้รับเฉพาะหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพเพียงอย่างเดียว

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้

1.หนังสือรับรองการทำงาน

2.ใบ Job Description / Work Sheet / Work Instruction

3.ใบประกาศนีบัตรรับรอง (Certificate)

4.วุฒิบัตร (ผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่รับรอง)**

5.วิดีโอการปฏิบัติงาน

6.ประวัติ และผลงานจากการปฏิบัติงาน (รายงานโครงการที่ทำสำเร็จ หรือ CV)**

7.ภาพถ่ายในการทำงานหรือชิ้นงาน**

8.รางวัลหรือเกียรติบัตร (ได้การแข่งขันชนะเลิศ หรือเกียรติบัตรรับรองได้รับการยกย่องจากกลุ่มอาชีพ)

9.ผลงานทางวิชาการ (เช่น การทำคู่มือ เขียนบทความ หรืองานวิจัย)**

10.ผลงานการเป็นวิทยากร (เช่น หนังสือเชิญเป็นวิทยากร สื่อการสอน  ฯลฯ )**

11.ผลงานใน Website หรือ Social Media

12.ข้อคิดเห็นของบุคคลที่ 3 (เช่นหนังสือขอบคุณ หรือ ความเห็นของผู้ใช้บริการหรือผู้ว่าจ้าง)

13.หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานทางวิชาชีพ ใบอนุญาตในประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ : **เป็นหลักฐาน ที่จำเป็นต้องใช้ในการพิจารณาผลการประเมิน

สามารถส่งไฟล์หลักฐานมาที่ Email: cbkmutnb@gmail.com

สมัครพร้อมส่งหลักฐานได้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ศึกษามาตรฐานอาชีพ คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76 ชั้น 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทร 0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593

ลงทะเบียนสมัครได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/PWqF2LhX4J399peUA