รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

         ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (ประเมินวิธี RESK) รุ่นที่ 1

ช่วงเวลาในการประเมิน ระหว่างวันที่ 5 – 10 มีนาคม 2566

หลักฐานการสมัครมีดังนี้

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อใช้แสดงตนในระบบฐานข้อมูล TPQI-NET ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด 
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด 

3.สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

4.สำเนาหลักฐานผ่านการฝึกอบรมในสาขา/อาชีพที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด

หลักฐานที่ใช้ในการพิจารณา (อย่างน้อย 2 รายการ จาก 13 รายการ) ดังนี้

1.หนังสือรับรองการทำงาน

2.ใบ Job Description /Work Sheet / Work Instruction

3.ใบประกาศนีบัตรรับรอง (Certificate)

4.วุฒิบัตร (ผ่านหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับอาชีพที่รับรอง)

5.วิดีโอการปฏิบัติงาน

6.ประวัติ และผลงานจากการปฏิบัติงาน (รายงานโครงการที่ทำสำเร็จ หรือ CV)

7.ภาพถ่ายผลงานหรือชิ้นงาน

8.รางวัลหรือเกียรติบัตร (ได้การแข่งขันชนะเลิศ หรือเกียรติบัตรรับรองได้รับการยกย่องจากกลุ่มอาชีพ)

9.ผลงานทางวิชาการ (มีการทำคู่มือ เขียนบทความ หรืองานวิจัย)

10.ผลงานการเป็นวิทยากร (เคยได้รับเชิญเป็นวิทยากร หนังสือเชิญ หรือมีการสอน แผนการสอน)

11.ผลงานใน Website หรือ Social Media

12.ข้อคิดเห็นของบุคคลที่ 3 (เกี่ยวกับผลงานของเราโดยผู้ใช้บริการ หรือว่าจ้าง)

13.หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานทางวิชาชีพ ใบอนุญาตในประกอบวิชาชีพ

สามารถส่งไฟล์หลักฐานมาที่ Email: cbkmutnb@gmail.com

 

สมัครและส่งเอกสารได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รับจำนวน 20 คนเท่านั้น จ่ายเฉพาะค่าสมัคร คนละ 250 บาท

ลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้ารับการประเมิน

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่   

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อีเมล : cbkmutnb@gmail.com