รับสมัครสอบสมรรถนะฯ หรือประสงค์ต่ออายุใบรับรอง ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 จำนวน 30 คน

         ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบสมรรถนะฯ (ประเมินใหม่) หรือประสงค์ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานอาชีพ

ในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 รุ่น 2

ประเมินด้วยวิธีปกติ (เข้าสอบปฏิบัติการสอน ณ สถานที่สอบ) จำนวน 30 คน  เป็นโครงการแบบ Non Subsidize คือ

ผู้เข้ารับการประเมินต้องชำระค่าธรรมเนียมเองทั้ง 2 รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน 3,250 บาท ดังนี้

1. เป็นค่าสมัครเข้ารับการประเมิน คนละ 250 บาท

2. เป็นค่าสอบ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 คนละ 3,000 บาท

 

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระเงินค่าสมัคร จะต้องส่งหลักฐานการสมัครมาที่ศูนย์รับรองฯ เพื่อคีย์ข้อมูลเข้าระบบและออกใบ PayIn ให้ท่านชำระเงิน เข้าบัญชีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

2.ชำระเงินค่าสอบ โดยศูนย์รับรองจะส่งเลขบัญชีของมหาวิทยาลัยสำหรับการโอนเงินให้ท่านทางอีเมล  

*ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 และ 2 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565

 

การรับรองและการต่ออายุใบรับรอง

         ผู้ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลการรับรอง และผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบรับรองสามารถทำได้โดยต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้

ก. เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ

ข. รวบรวมผลงานและแสดงหลักฐานที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ว่าได้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

 

วิธีการประเมิน

1. กรณีเข้ารับการประเมินใหม่ : สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติการสอน คนละประมาณ 45 นาที

วันสอบ ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม 2566

2. ต่ออายุใบรับรอง : รวบรวมผลงานและแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการประเมิน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

สอบถามและสมัครได้ที่  

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76 ชั้น 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

อีเมล : cbkmutnb@gmail.com

          โทร. 0 2555 2000 ต่อ 2310 หรือ 09 5923 4593

เรียน ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน “ครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 (ประเมินวิธีปกติ)” ณ มจพ.

          ในการสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 (ประเมินวิธีปกติ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้สมัครต้องเดินทางมาเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้นัดหมายนั้น

          ในการนี้ เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูล และอัพโหลดหลักฐานใน Google Form ส่งเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์รับรองฯ มจพ. จะดำเนินการส่งอีเมลให้ท่านดังนี้

  1. ส่งใบชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 250 บาท ให้ท่านชำระเงินเข้าบัญชีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สังเกตคำว่า พิมพ์ใบชำระเงิน ให้กดลิงก์เข้าไป จะเจอใบชำระเงิน (PAY IN) วิธีการชำระเงินดังนี้
    • จ่ายผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
    • จ่ายผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร (เสียค่าธรรมเนียมใบละ 15 บาท)
  1. ส่งวิธีการชำระเงินค่าสอบ จำนวน 3,000 บาท เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันสอบ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติดังนี้

2.1 นำแฟ้มสะสมงาน (จัดใส่แฟ้ม หรือเย็บเล่มก็ได้) ประกอบด้วยข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

    – ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน (CV) หนังสือรับรองการทำงาน

    – ประวัติและหลักฐานการทำหน้าที่ผู้ฝึก/วิทยากร

    – หลักฐาน/วุฒิบัตรผ่านการอบรมเป็นผู้ฝึก/ครูฝึก/วิทยากร

    – ตัวอย่างข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมที่ท่านเคยให้การฝึกอบรม เช่น ใบลงทะเบียน หนังสือแต่งตั้ง

      หนังสือเชิญ ภาพการอบรม

    – หลักสูตร แผนการสอน/แผนการฝึกอบรมหน้างาน

    – Check list จัดเตรียมอบรมหน้างาน

    – สื่อการสอน แบบทดสอบ

    – การติดตามแบบประเมินผลหลังอบรม

      โดยจัดทำจำนวน 3 ชุด สำหรับกรรมการสอบ 3 คน เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์

2.2 เตรียมสื่อการสอน เช่น PowerPoint หรือของจริง เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติการสอนหน้าห้อง

การประเมินต้องผ่านหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพดังนี้)

01001 วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

01202 เตรียมการฝึกอบรม

01301 ฝึกอบรมหน้างาน

01401 พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม

วิธีการรับชำระเงินของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทำได้ดังนี้ (เฉพาะค่าสอบ จำนวน 3,000 บาทเท่านั้น)

  1. การชำระเงินด้วยตนเอง

ติดต่องานการเงินและบัญชี สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคาร 76 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.การชำระเงินด้วยเช็คธนาคาร

เช็คขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”  สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”  และจัดส่ง มายังงานการเงินและบัญชี สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800                

3.การชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร

โอนผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 033-1-00226-7   

* หากท่านชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร  กรุณายืนยันการโอนเงินของท่านพร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ – สกุล หรือหน่วยงานและเบอร์โทรที่สามารถติดต่อกลับ โดยการแสดงหลักฐานการโอนเงิน / ใบรับฝากเงิน / ใบผ่านรายการ มายังช่องทางดังนี้

  1. Application Line : 089-4409882 (Yui)                      
  2. e-mail : utumporn.s@ited.kmutnb.ac.th      
  3. โทรสาร : 0-2585-7590                    

หมายเหตุ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหน่วยงานราชการ  ในกำกับของรัฐได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

กรุณากรอกแบบฟอร์มออกใบเสร็จในนาม ดังไฟแนบ https://cb.kmutnb.ac.th/การรับชำระเงินมจพ.xlsx

* หากมีข้อสงสัยประการใดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่งานการเงินและบัญชี สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2313 (คุณอุทุมพร  สมาน)*