สมัครเข้ารับการประเมิน (ใหม่) หรือประสงค์ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานอาชีพ

         ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ (ใหม่) หรือประสงค์ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานอาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4

ประเมินด้วยวิธีปกติ แบบ Onsite ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เป็นโครงการแบบ Non Subsidize คือ ผู้เข้ารับการประเมินต้องชำระค่าธรรมเนียมเอง จำนวน 3,250 บาท ดังนี้

1.เป็นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ คนละ 250 บาท

2.เป็นค่าธรรมเนียมการเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพ (ค่าสอบ) อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 คนละ 3,000 บาท

*ทั้งนี้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 และ 2 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565

การรับรองและการต่ออายุใบรับรอง

         ผู้ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 ซึ่งมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลการรับรอง และผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบรับรองสามารถทำได้โดยต้องดำเนินการผ่านหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้

ก. เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ

ข. รวบรวมผลงานและแสดงหลักฐานที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ว่าได้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา โดยผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

*รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่มาตรฐานอาชีพ คลิก

วิธีการประเมิน

1. กรณีเข้ารับการประเมินใหม่ :   สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติการสอน คนละประมาณ 45 นาที

วันสอบ ประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566

2. ต่ออายุใบรับรอง: รวบรวมผลงานและแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการประเมิน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 ธันวาคม 2565
(ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว โปรดรอประกาศโครงการใหม่ในเว็บไซต์เร็วๆนี้นะครับ)

สอบถามและสมัครได้ที่  

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (อาคาร 76 ชั้น 2)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 

อีเมล : cbkmutnb@gmail.com