ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ บัตรรับรองและเข็มมืออาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล อาชีพนักจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 ณ ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ