วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ / นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ / นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต

โดยวัตถุประสงค์ของงานจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และภายในงานยังมีการเปิดตัวแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (E-Workforce Ecosystem Platform หรือ EWE )

ในการนี้ นางนันทนา เฉลยจรรยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช่วยราชการ) ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้ารับใบประกาศนียบัตรการอบรมตามข้อกำหนด ISO/IEC 17024 : 2012

คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน